13 333 Работно време: 24/7 24/7 Viber

                                       

ИутеКредит Македонија

Услови за аплицирање

 • Возраст 18 – 75 години
 • Македонски државјанин
 • Важечка лична карта или пасош
 • Трансакциска сметка во било која банка во РМ

Кредитни услови

 • Издаваме кеш и наменски кредити
 • Нудиме најниска каматна стапка од 6% до 10%
 • Износот на кредит е од 3.000–60.000 денари за нови клиенти и 3.000-250.000 за постоечки клиенти
 • Рок за враќање на кредитот е од 1 до 48 месеци
 • Останатите административни трошоци зависат од износот на кредит и рокот за враќање

Предвремена отплата

 • Кредитот може да се затвори пред крајниот рок. Ве молиме контактирајте нè за да добиете целосни информации за вашиот случај.

Политика за приватност

 • Повеќе за политиката на приватност и условите за користење на веб страната можете да прочитате тука.

Тарифник на услуги

Надоместоци на услуги по кредити

Било кој од надоместоците од овој Тарифник, заедно со било кој(и) друг(и) надоместок(ци) кои не влегуваат во пресметката на годишната стапка на вкупни трошоци, самостојно или во комбинација со кој било друг надоместок не може да надминат 60% од износот на одобрениот кредит, со исклучок на трошоците настанати во постапката за извршување и законската казнена камата.Износ
-Издавање потврди-


Издавање на копија од договор за кредит500 ден.

Издавање на потврда за состојба на долг по барање на клиент
1000 ден.

Издавање на потврда за затворен кредит

600 ден.

-Надоместоци за кредити во доцнење-

Надоместок за одложување на месечна рата
(еднаш во месецот, и само еднаш за секоја месечна рата)
300 ден.


Административен надоместок за СМС известување (4ти ден во доцнење)

300 ден.


Административен надоместок за СМС известување (14ти ден во доцнење)

300 ден.


Административен надоместок за СМС известување (24ти ден во доцнење)

300 ден.

Административен надоместок за СМС известување (34ти ден во доцнење)
300 ден.

Административен надоместок за СМС известување (41ви ден во доцнење)
300 ден.

Административен надоместок за телефонско јавување (6ти ден во доцнење)
0 ден.

Административен надоместок за телефонско јавување (16ти ден во доцнење)
0 ден.

Административен надоместок за телефонско јавување (36ти ден во доцнење)
0 ден.

Административен надоместок
за писмено известување (10ти ден во доцнење)
900 ден.

Административен надоместок
за писмено известување (20ти ден во доцнење)
1200 ден.

Административен надоместок
за писмено известување (30ти ден во доцнење)
1500 ден.

Административен надоместок
за писмено известување (50ти ден во доцнење)
4800 ден.

Надоместоци на услуги за Mastercard

– Издавање, обновување и управување со картичка –

Издавање на картичка

300 ден.

Обновување на картичка (оштетена, украдена, изгубена)
300 ден.

Достава на картичка по барање на клиент

350 ден.

– Финансиски трансакции –

Провизија за подигнување на готовина на АТМ на ИутеКредит МК
3,5% од
подигнатиот износ

Провизија за подигнување на готовина на банкомат во земјата

3,5%

Провизија за подигнување на готовина на банкомат во странство

3,5%

Провизија за користење на картичка на ПОС терминал во земјата
0 ден.

Провизија за користење на картичка на ПОС терминал во странство
0 ден.

Провизија за подигнување на готовина на ПОС на банкарски шалтер во земјата

3,5%

Провизија за подигнување на готовина на ПОС на банкарски шалтер во странство

3,5%

-Други операции-

Надоместок за блокада на картичка

0 ден.

Надоместок за деблокада на картичка

300 ден.

Реиздавање на ПИН за постоечка Mastercard картичка

800 ден.

Достава на извод за трансакции на барање на
клиент

300 ден.

Неосновано побарување (за трансакции на ПОС терминал или банкомат)

1500 ден.

Копии од други поврзани документи со картичката/договор

500 ден.

Потврда за сопственост на картичката на Меморандум со печат

300 ден.