13 333 Работно време: 24/7

                                       

ИутеКредит Македонија

Кои се условите за аплицирање?
Може да аплицираат сите државјани на Р. Македонија со возраст над 18 години, со валидна лична карта или пасош и трансакциска сметка, кои се вработени или невработени лица кои имаат редовен месечен прилив на средства со приложување на извод од банка. Додаток за трето дете или постојана парична помош од државата не се смета како доволен дополнителен месечен прилив.
За колку време ќе добијам одговор по аплицирањето?
Во рамки на нашето работно време, секој работен ден од 08:00 – 20:00, сабота од 09:00 – 20:00, и недела од 10:00 – 18:00 часот, одговор по апликација за кредит се добива максимум во рок од 30 минути.
Кои документи треба да ги доставам за да се разгледа моето барање?
За разгледување на барањето за кредит треба да доставите само валидна лична карта или пасош. Пожелно е да го знаете и бројот на вашата здравствена картичка или легитимација.
Како можам да го потпишам договорот за кредит?
Договорот за кредит може да се потпише електронски, согласно Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис, и тоа со внесување на уникатен СМС код директно на веб страната по добиени инструкции на е-мејл. Договорот може да се потпише и директно во нашите експозитури во Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Струмица, Битола или кај нашите трговски партнери со кои имаме склучено договор за соработка.
Како да платам?
Плаќањето на доспеаните обврски се врши на некоја од следниве сметки: 210-0722129003-07 во НЛБ Банка АД Скопје, 300-0000041215-66 во Комерцијална Банка АД Скопје, 200-0032093858-36 во Стопанска Банка АД Скопје или 370-0012002337-96 во Пошта и Еуростандард Банка. Во уплатницата за цел на дознака треба да се наведе бројот на кредит (5 или 6 цифри) или ЕМБГ на корисникот на кредит. Бројот на кредит, датумот за уплатите и деталите за сметките се наведени на: – картончето кое ви го даваме при потпишување на договор во експозитура или кај трговски партнер, – смс пораката со која ве известуваме дека кредитот е одобрен, при аплицирање на веб
Како да го дознаам бројот на мојот кредит?
Бројот на кредит кој ви е доделен при одобрување на вашата апликација е содржан во насловот од договорот за кредит кој зависно од начинот на потпишување на договорот го добивате или во електронска верзија на вашиот e-mail или го добивате како примерок во нашите канцеларии. Дополнително при секоја од СМС пораките со кои ве известуваме дека кредитот ви е одобрен или дека ви доспева рата наведен е и бројот на вашиот активен кредит.
Дали можам да направам предвремена отплата на кредитот?
Да. Кредитот можете да го вратите и предвремено во било кој момент. Контактирајте нѐ директно за оваа можност на телефон: 13 333, е-пошта: info@iutecredit.mk., или во некоја од нашите експозитури во Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Струмица и Битола.
Дали можам да ја одложам уплатата на месечната рата?
Доколку не сте во можност да извршите уплата на месечната рата навремено, Ви нудиме опција за одложување на датумот на уплата на дополнителни 17 денови со еднократен надомест од 300 денари кој се засметува во износот за уплата. За да ја искористите оваа услуга потребно е да нѐ контактирате на телефон: 13 333, е-пошта: info@iutecredit.mk или во некоја од нашите експозитури во Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Струмица и Битола.
Како можам да ја проверам состојбата на кредитот?
Имајте увид во вашата состојба на кредит во секое време со користење на опцијата Moj Iute преку нашата web страна или пристапете преку следниов линк: https://iutecredit.mk/pay-mk/ Ги внесувате вашиот датум на раѓање и бројот на вашиот кредит за пристап кон податоците.