13 333 Работно време: 24/7 Viber

                                       

ИутеКредит Македонија

ОПШТИ УСЛОВИ
 
ВОВЕД
Финансиско Друштво Иуте Кредит Македонија ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. 1732 бр.4 Комплекс Park Residence Ламела А – лево, Сутерен, ДП бр. 1, 1000 Скопје Република Северна Македонија, со ЕМБС 7221290 и ЕДБ 4080017567436, е-маил: info@iutecredit.mk, тел: + 3892 3149 999, во понатамошниот текст „Давател на кредит“ е финансиско друштво лиценцирано од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие Општи услови, во понатамошниот текст „Општи услови“ се составен дел од Договорот за кредит, склучен меѓу Давателот на кредит и Корисникот на кредит и истите се достапни на сите заинтересирани лица во Деловните простории и на Веб страната на Давателот на кредит.
 
ДЕФИНИЦИИ
За целите на овие Општи услови, следните поими, кога употребени низ овие Општи услови со голема буква, ќе го имаат следното значење:
Апликација – Апликација за одобрување на Кредит кое Корисникот на кредит го доставува во писмена или електронска или усна форма до Давателот на кредит
МКД – македонски денар. Кредитите кои се одобруваат согласно овие Општи услови и договорите за кредит, се одобруваат и исплаќаат од страна на Давателот на кредит во македонски денари и се отплаќаат од страна на Корисникот на кредитот во македонски денари (МКД)
Веб страна – веб страната на Давателот на кредит, www.iutecredit.mk
Датум на отплата – Датумот на кој Корисникот на кредит е обврзан да го врати Кредитот заедно со сите Провизии
Договор за залог – Договор со својство на извршна исправа за залог на возило, во случај на склучување на Договор за кредит со залог на возило или договор за наменски кредит со залог на возило со сите прилози кон истите
Договор за кредит – Договор за потрошувачки кредит со сите прилози кон истиот како и Договор за кредит со обезбедување со сите прилози кон истите
Деловни простории – Секој деловен простор, користен од Давателот на кредит, во кој Корисникот на кредит може да изврши една или повеќе од следниве активности: да добие информација и/или консултација за условите за аплицирање, добивање и користење на кредит; да аплицира за кредит; да склучи Договор за кредит; да изврши други активности согласно овие Општи услови за кои експлицитно е наведено дека можат да бидат извршени во соодветната деловна просторија. Локацијата, работното време и соодветната организација, која управува со Деловните простории, се наведени на Веб страната на Давателот на кредит
Закон за заштита на лични податоци – Законот за заштита на лични податоци (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 42/2020) и сите измени и дополнувања
Камата – Износ кој треба да се плати на Давателот на кредит како надомест за користење на средствата дадени од страна на Давателот на кредит
Корисник на кредит – физичко лице кое поднесува Апликација за одобрување на кредит кај Давателот на кредит или кое има склучено Договор за кредит со Давателот на кредит
Кредит – Износот на кредитот како што е дефинирано во Договорот за кредит
Кредитен посредник – лице овластено од Давателот на кредит за склучување на договори за кредит во негово име и за негова сметка
Кредитно биро – Македонското кредитно биро АД Скопје, кое работи врз основа на Законот за Кредитно биро
Надомест за суспензија – Износ на надомест кој Корисникот на кредит треба да го плати доколку сака времено да го одложи датумот на отплата на месечната рата. Висината на надоместот за суспензија се утвдува со Тарифата на Давателот на кредит. Ова право корисникот може да го искористи еднаш за секоја месечна рата
Општи Услови – Овие Општи Услови
Оцена на кредитна способност – Процес на проценка на кредитната способност на Корисникот на кредит и проверка на можноста за враќање на Кредитот
Применливи закони – Закон за облигациони односи; Закон за заштита на потрошувачи при договори за потрошувачки кредити; Закон за договорен залог; Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис; Закон за давање на финансиски услуги на далечина како и други применливи закони и подзаконски акти кој ја регулираат оваа материја
Провизии – Сите провизии кои ги наплаќа Давателот на кредит во врска со Кредитот согласно Договорот за потрошувачки кредит или Договорот за кредит со обезбедување
Рок – Сите рокови за целите на овие Општи Услови, барањата за одобрување на кредитите и склучените договори, пришто истите се пресметуваат користејќи календарска година со траење од 365 дена
CВT – Годишната стапка на вкупните трошоците согласно Законот за заштита на потрошувачите при одобрување на потрошувачки кредити која се пресметува согласно Одлука за методологијата за пресметување на годишната стапка на вкупни трошоци донесена од Народанта банка на Република Северна Македонија (“НБРСМ“)
СМС – СМС порака со код кој ќе биде испратен на личниот телефонски број наведен во Апликацијата и ќе има важност на електронски потпис во смисла на член 2 и член 12 од Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис
Страни – Како што е дадено во Договорот за потрошувачки кредит или Договорот за кредит со обезбедување
Тарифа – Ценовник за услугите кај Давателот на кредит која се објавува во Деловните простории и на Веб страната на Давателот на кредит
 
УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТ
Давателот на кредит може да одобри и исплати Кредит доколку се исполнат следните услови: – Корисникот на кредит е физичко лице државјанин и резидент на Република Северна Македонија, со  навршени најмалку  18 години и има деловна способност за склучување на договор, – Корисникот на кредит има доставено валиден документ за идентификација и неговиот идентитет е потврден од страна на Давателот на кредит, – Корисникот на кредит има редовен приход и е кредитноспособен, за што од Корисникот на кредит може да биде побарано да достави документи и докази заради утврдување на приходите и Оцена на кредитоспособноста; – Корисникот на кредит поднел Апликација за кредит до Давателот на кредит и истата е одобрена; – Корисникот на кредит ќе го прифати и потпише Договорот за кредит и неговите прилози; – Корисникот на кредит ќе потпише Договор за залог и залогот ќе биде запишан во Централниот регистар на Република Северна Македонија (применливо само кај Договорот за кредит со залог на возило и Договорот за наменски кредит со залог на возило).   Oдобрувањето на Кредитот зависи од Оценката на кредитниот ризик. Давателот на кредит, исто така, може да одбие да одобри Кредит на Корисникот на кредит врз основа на информациите содржани во неговата база на податоци. Во случај на одбивање на одобрување кредит заради негативната Оцена на кредитната способност на Корисникот на кредит, Давателот на кредит ќе го извести Корисникот на кредит.
   
ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТ
Корисникот на кредитот лично аплицира за кредит, со поднесување на Апликација до Давателот на кредит преку поднесување на Апликација. Поднесувањето на Апликација е можно преку Веб страната на Давателот на кредит, телефонски, во Деловните Простории на Давателот на кредит или преку Кредитен посредник или преку било кој друг канал на Давателот на кредит. Во Апликацијата, се наведуваат личните податоци на Корисникот на кредитот, неговата електронска пошта, телефон за контакт и слично, како и бараниот износ на кредитот, посакуваниот Рок на кредитот. Во случај на апликација на Веб страната на Давателот на кредит, во прилог кон Апликацијата Корисникот на кредитот на означеното место на Веб страната прикачува и копија од лична карта или пасош во форма на јпг, пдф или пнг. За било какви грешки при пополнување на податоци, настанати по вина на Корисникот на кредитот, Давателот на кредит не сноси одговорност и сите последици од таквите грешки паѓаат на товар на Корисникот на кредитот. Со поднесување на Апликацијата, Корисникот на кредитот ја дава својата согласност на Давателот на кредит да врши увид во Кредитно Биро и други јавни регистри. Со поднесување на Апликацијата, Корисникот на кредитот дава изјава за носител на јавна функција. Давателот на кредит му ја доставува на Корисникот на кредитот, преку електронската пошта која ја има наведено, целата преддоговорна документација за бараниот Кредит, предлог Договор за кредит, и предлог на паричните текови за потребите на пресметката на СВТ вклучени во Договорот за кредит. Апликацијата за кредит не е обврзувачка и Корисникот на кредит може во било кој момент до потпишувањето на Договорот да ја откаже без дополнителни надоместоци. Доколку Апликацијата и потпишувањето на Договорот за кредит се одвиваат физички со присуство на Корисникот на кредит во Деловните Простории на Давателот на кредит или кај Кредитниот посредник, преддоговорните информации и предлог Договорот за кредит се доставуваат лично на потпис кај Корисникот на кредит.
 
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОЦЕНА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТА Корисникот на кредит е обврзан да му обезбеди на Давателот на кредит копии од документите потребни за Оцена на кредитната способност на Корисникот на кредит и тоа: копија од важечка лична карта (или пасош) – двете страни, потврда за вработување или копија од банкарски извештај за последните три месеци, документ за примање на пензија, во случај на корисник на пензија. Во случај на Апликација за кредит обезбеден со залог на возило, Корисникот на кредит е обврзан да му обезбеди на Давателот на кредит валидна сообраќајна дозвола за возилото кое ќе биде предмет на залог за обезбедување на кредитот.  
ОЦЕНА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТА НА КОРИСНИКОТ НА КРЕДИТОТ
По добивањето на Апликацијата, Давателот на кредит ја проценува кредитоспособноста на Корисникот на кредитот врз основа на постоечки информации, вклучувајќи информации добиени од Корисникот на кредитот, увид во Македонско Кредитно Биро или во друга база на податоци. Во случај, како резултат на извршената Оцена на кредитната способност, Давателот на кредит, одбие да го одобри Кредитот, веднаш и бесплатно го известува Корисникот на кредитот за тоа. Како дел од Оцената на кредитоспособноста на Корисникот на кредитот Давателот на кредит по своја проценка може преку свој вработен да спроведе разговор со Корисникот на кредитот во текот на кој може да бара и добива и дополнителни податоци или дополнителни документи. За целите на одобрување на Кредит, согласно овие Општи услови, Корисникот на кредитот изјавува, дека на датумот на поднесувањето на Апликацијата: – Нема обврски како гарант, ниту неисполнети обврски кон државата, финансиските институции, кон сегашниот и претходниот работодавач, кон физичко или правно лице, или обврски кои треба да бидат исплатени пред доспевање на Кредитот за кој аплицира, освен оние, за кои при склучување на Договорот за кредит го известил Давателот на кредит; – Против него нема поднесено нотарски платен налог или тужба и не му се познати објективно оправдани причини, кои може да доведат до тоа; – Дека не се наоѓа во состојба на неликвидност, не учествува во договори чие изведување би било во спротивност со исполнувањето на обврските од Договорот за кредит и/или Договорот за залог; – Сите податоци, наведени во Апликацијата, како и во Договорот за кредит и/или Договорот за залог и сите нивни прилози, се целосни и точни. Доколку при пополнување на Апликацијата Корисникот на кредитот обезбеди неточни податоци, во зависност од моментот на дознавање на овој факт, Давателот на кредит има право или да го одбие склучувањето на Договорот за кредит и/или дaвањето на кредитот, или да го раскине Договорот за кредит (ако таков е склучен), без претходна најава и да побара предвремено враќање на Кредитот, заедно со сите такси, трошоци и пресметани камати или такви кои ќе бидат пресметани до датумот на раскинување на Договорот за кредит. Кредитот се прогласува за предвремено наплатив по тој основ со еднострана изјава на Давателот на кредит, која може да биде упатена и преку телефонскиот број (преку СМС) наведен од Корисникот на кредитот во Апликацијата, лично или преку електронската пошта. Во случај, ако Давателот на кредит ја одобри Апликацијата, Корисникот на кредитот ќе биде известен за тоа на e-mail и/или телефонски број (преку СМС или со повик) или лично во Деловните простории или деловните простории на Кредитниот посредник. Рокот за одобрување на Апликацијата е 72 (седумдесет и два) часа од поднесувањето на истата. Ако Апликацијата не биде одобрена до истекот на овој рок, ќе се смета дека истата не е одобрена. Давателот на кредит има право, без образложение, да ја одбие Апликацијата, со испраќање на писмено известување до Корисникот на кредитот, вклучително и преку електронска пошта, преку СМС на наведениот телефонски број, или преку одбивање со молчење. Како одбивање на Апликацијата со молчење ќе се сметаат случаите, во кои Давателот на кредит не испратил известување за одобрување на кредитот до Корисникот на кредитот во роковите предвидени за разгледување на Апликацијата.
 
ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ
Договорот за кредит се склучува на начин, предвиден во овие Општи услови и со придржување кон одредбите согласно Применливите закони. Договорот за кредит се смета за потпишан, склучен и стапува во сила од моментот кога Корисникот на кредит ќе го внесе СМС – кодот за идентификација на претходно по електронска пошта добиениот линк за потврда и потпишување на документите, и ќе ја даде командата „Потпиши”. Договорот за кредит се смета за потпишан, склучен и стапува во сила од моментот кога Корисникот на кредит, физички во деловната просторија на Давателот на кредит или во просториите на Кредитниот посредник ќе го потпише Договорот за кредит и прилозите кон Договорот за кредит и ќе биде информиран за сите права и обврски кои произлегуваат од истиот.
Договорот  за кредит со обезбедување се смета за потпишан и склучен од моментот кога Корисникот на кредит лично ќе го потпише Договорот за кредит со обезбедување и прилозите кон Договорот за кредит со обезбедување и ќе биде информиран за сите права и обврски кои произлегуваат од истиот. Договорот за кредит со обезбедување стапува на сила откако Корисникот на кредит ќе потпише Договор за залог на возило со Давателот на кредитот и залогот биде запишан во Централниот Регистар на Република Северна Македонија.
Секој паричен износ, одобрен и исплатен од страна на Давателот на кредит на Корисникот на кредитот претставува Кредит даден од Давателот на кредит под условите на Договорот за кредит, Договорот за залог и на овие Општи услови.
 
РЕАЛИЗИРАЊЕ И ОТПЛАТА НА КРЕДИТОТ
Давателот на кредит го реализира паричниот износ на одобрениот кредит или преку пренос на трансакциската сметка наведена од Корисникот на кредитот или во вид на одобрен кредит на MasterCard картичка. Во случај на одобрен Кредит преку Кредитен посредник, Давателот на кредит износот на кредитот ќе го префрли директно на сметка на Кредитниот посредник а сите понатамошни обврски кои произлегуваат од Договорот за кредит или Договорот со залог ги наплатува од Корисникот на кредит. Давателот на кредит нема одговорност доколку Кредитниот посредник е во постапка на ликвидација, стечај или друга причина која може да го попречи трансферот на Кредитот. Корисникот на кредитот е одговорен за точното наведување на трансакциската сметка, на која сака да биде пренесен Кредитот. Во случај на целосна или делумна предвремена отплата на Кредитот, Корисникот на кредитот е обврзан да ја плати неотплатената главнина на Кредитот, заедно со сите пресметани камати и надоместоци кои се пресметуваат и наплаќаат месечно и истите кои ќе бидат пресметани а не се наплатени до датумот на предвремената отплата. Предвременото враќање може да се изврши и преку одобрување на нов Кредит од страна на Давателот на кредит на Корисникот на кредит („Кредит за рефинансирање”). Кредитот за рефинансирање може да се одобри само за цело (а не за делумно) враќање на постоечки обврски од тековен кредит на Корисникот на кредит. Давателот на кредит не е обврзан да одобри Кредит за рефинансирање. Давателот на кредит не може да го одбие предвременото исполнување на Договорот за кредит. Во случај на предвремено враќање на Кредитот, Давателот на кредит има право на праведен надоместок за трошоците во висина од 1% од износот на предвреме отплатениот Кредит, доколку периодот меѓу предвремената отплата и Рокот на траење на Договорот за кредит се случи во период подолг од една година од Рокот на траење на договорот за кредит, односно во висина од 0.5%, доколку предвремената отплата се случи во период не подолг од една година од Рокот на траење на договорот за кредит. Корисникот на кредитот го отплаќа Кредитот на трансакциската сметка на Давателот на кредит, или преку други начини наведени на Веб страната на Давателот на кредит. Сите плаќања по банкарски пат се сметаат за извршени од моментот на уплатата на трансакциската сметка на Давателот на кредит. Во случај, ако Давателот на кредит утврди дека е извршено плаќање, кое е невозможно да биде идентификувано, тоа плаќање не се смета за валидно до моментот на неговата идентификација, а Корисникот на кредит ги сноси сите последици од задоцнето плаќање.
Во случај, ако Корисникот на кредит плати износ кој не е доволен за да ги отплати сите достасани обврски, најпрво се наплатуваат трошоците во врска со неисполнување и ненавремено исполнување на обврските на Корисникот на кредитот (трошоци за судска и вонсудска наплата на обврските, трошоци за писма за потсетување, испраќање на пораки и др. слични), потоа пресметаната казнена камата или казни за доцнење во случај ако тие се договорени, понатаму редовната или договорената Камата и на крајот главнината на кредитот. Доколку по целосната отплата на обврските останат средства кои треба да му се вратат на Корисникот на кредит, Давателот на кредит без одлагање ги враќа на Корисникот на кредит на трансакциска сметка на Корисникот на кредит. Корисникот на кредит има право да побара одложување на Рокот за плаќање на месечна рата, за што има обврска за плаќање на Надомест за суспензија. Корисникот на кредит има право, во текот на важноста на Договорот за кредит, на негово барање бесплатно да добива амортизационен план за тековниот Кредит. Амортизациониот план содржи податоци за ратите и рокот на нивно достасување и условите во врска со исплатата на тие износи, преглед на секоја исплата со податоци за главнината, Каматата која е пресметана врз основа на каматната стапка и дополнителни трошоци.
ИЗВЕСТУВАЊА МЕЃУ СТРАНИТЕ
Сите известувања меѓу Страните во врска со Договорот за кредит или Договорот за залог се вршат во согласност со потпишаниот Договор за кредит.
КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ И ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ
Информации за различните кредитни производи, како комбинација на специфични услови, износи на кредитите и други услови, може да се добијат во Деловните простории или на Веб страната на Давателот на кредит или преку било кој друг канал на информирање на Давателот на кредит. Давателот на кредит има право во секој момент да ги менува условите за одреден кредитен производ, без тоа да влијае врз веќе склучените договори. Давателот на кредит има право на Камата, чиј износ се утврдува во Договорот за кредит. СВТ за кредитот е утврдена во Договорот за кредит, и се пресметува според методологијата за пресметување на годишната стапка на вкупни трошоци пропишана од Советот на НБРСМ. За потребите на пресметување на СВТ се смета дека Договорот за кредит е полноважен и дека Давателот на кредит и Корисникот на кредит ги исполнуваат своите права и обврски од Договорот за кредит на договорениот начин и во договореното време. Во случај Договорот за кредит да содржи одредби со кои се предвидува можност за промена на каматната стапка, Провизиите и другите надоместоци, при пресметката на СВТ се смета дека до исполнување на Договорот за кредит, каматите и другите трошоци кои влегуваат во пресметката на СВТ се непроменети.
ПРАВА И ОБВРСКИ НА СТРАНИТЕ Давателот на кредит се обврзува: Да му даде на Корисникот на кредитот преддоговорна и договорна информација за саканиот кредит во согласност со Применливите закони; Во случај на склучување на Договор за кредит да му го исплати Кредитот на Корисникот на кредитот во согласност со договорениот износ, рок и услови, во рок од 24 (дваесет и четири) часа од потпишувањето на Договорот за кредит или најдоцна во текот на првиот работен ден по потпишувањето на Договорот за кредит; Да ги евидентира навремено и точно исплатените рати за отплата на Кредитот од страна на Корисникот на кредитот; На барање од страна на Корисникот на кредитот, и за надомест согласно Тарифата на Давателот на кредит да му даде целосна и точна информација за извршените и евидентирани плаќања до моментот на барањето; Да му ги даде на Корисникот на кредитот сите потребни документи, кои се однесуваат на Кредитот, пополнети точно и коректно; Да врши и други обврски, предвидени со Применливите закони.   Давателот на кредит има право: Да бара целосно исполнување на сите обврски на Корисникот на кредитот согласно Договорот за кредит, Договорот за залог и овие Општи услови; Да биде веднаш известен од Корисникот на кредитот при настанување на околности, кои би предизвикале доцнење со исплата или влошување на целокупната финансиска состојба на Корисникот на кредит; Да ги бара од Корисникот на кредит потребните документи, односно копии од документи за доделување на кредит, вршење на Оцена на кредитоспособноста, како и евидентирање на информациите за Kредитот; Да води, вклучувајќи преку трети лица, секаква кореспонденција со Корисникот на кредитот, да спроведува телефонски повици со Корисникот на кредитот, да му испраќа електронски пораки и писма во случај ако Корисникот на кредит не исполни некоја од обврските од Договорот за кредит или Договорот за залог, и на тој начин го известува за неговото доцнење; Во случај на задоцнување со плаќањето на достасана рата за отплата од страна на Корисникот на кредитот, како и во случај на делумно плаќање на рата за отплата, да ги преземе сите потребни дејствија за вонсудска и/или присилна наплата на своите побарувања, а трошоците за тоа ќе бидат на товар на Корисникот на кредит; Договорот за кредит се склучува за девизен курс 61.50 МКД за едно евро (ЕУР). Во случај на промени во сооднос МКД / ЕУР (одлучувачки е средниот курс објавен од Народната банка на Република Северна Македонија (“НБРНМ“)) за повеќе од 5 %, износот во МКД на неплатените рати за отплата се менува автоматски. Како резултат на тоа СВТ според условот на Договорот за кредит ќе се промени, за што Давателот на кредит во писмена форма по пошта или електронска пошта ќе го извести Корисникот на кредит во рок од 10 (десет) работни дена од измената; Во случај на макроекономска нерамнотежа која ќе резултира со најмалку 5 % девалвација на средниот курс на еврото во денари (ЕУР/МКД) како еднострана мерка на НБРНМ или 5 % депрецијација на средниот курс на еврото во денари, мерени преку зголемување на средниот курс на ЕУР/ МКД објавен од страна на НБРНМ на нејзината веб страна, Давателот на кредит го задржува правото да ги корегира и зголеми за истиот процент на девалвација/депрецијација сите обврски на Корисникот на кредит спрема Давателот на кредит согласно Договорот за кредит (вклучувајќи, но неограничувајќи се на обврските по основ на главницата, каматата и сите провизии). Корисникот на кредитот се обврзува: Да ги врати искористениот Кредит, вклучувајќи ја главнината, Каматата и трошоците до Датумот на отплата, со почитување на договорните услови и Роковите согласно амортизациониот план; Да ги сноси сите трошоци поврзани со неисполнување на својата обврска за кредитот, предвидени во Договорот за кредит, Договорот за залог и овие Општи услови, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на трошоци за покани за доброволно исполнување, посети на лице место, телефонски повици, државни такси, адвокатски хонорари, патни и други трошоци;
 
ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕПЛАЌАЊЕ ОД СТРАНА НА КОРИСНИКОТ НА КРЕДИТ
Доколку Корисникот на кредит не ги исполнува своите обврски од  Договорот за кредит во целост и навремено, Давателот на кредит ги има следните права: Покрај останатите права предвидени во Договорот за кредит и овие Општи услови, во случај доколку Корисникот на кредит не плати или доцни со плаќање на било кое доспеано побарување кое произлегува од Договорот за кредит или овие Општи услови, во целост или делумно,  повеќе од 30 дена Давателот на кредит има право да ги преземе сите потребни дејствија, вклучително и предвремено раскинување на Договорот за кредит и да ги спроведе сите потребни активности за наплата на своите побарувања пред сите надлежни органи и институции, вклулувајќи но не ограничувајќи се на судови, нотари, извршители и други. Според Законот за Кредитно биро, Давателот на кредит има право да достави информациите за обврските на Корисникот на кредит до Кредитното биро, што може да влијае врз кредитната способност на Корисникот на кредит. Податоците за Корисникот на кредит се доставуваат до Кредитното биро врз основа на писмен договор склучен меѓу Давателот на кредит и Кредитното биро и врз основа на Законот за Кредитно биро.
 
ЖАЛБЕНА ПОСТАПКА
Корисникот на кредит може да поднесе приговор со допис на адресата на Давателот на кредит наведена погоре. На приговорите ќе биде одговорено во најкраток можен рок и Давателот на кредит ќе настојува да одговори во рок од 30 работни дена.
 
ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Корисникот на кредит дава своја согласност дека неговите/нејзините лични податоци може да бидат пренесени на агенција за наплата на побарувања и обработувани за целите на Оцена на кредитната способност. Давателот на кредит ќе врши обработка на личните податоци на Корисникот на кредит и може да изврши пренос на личните податоци во други држави – земји членки на ЕУ или ЕЕА или други држави кои не се земји членки на ЕУ или ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци заради исполнување на законска или договорна обврска.
 
ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТ
Давателот на кредит има право да го раскине Договорот за кредит без период на раскинување, доколку Корисникот на кредит, за да го добие Кредитот, доставил лажни документи или изјави. Корисникот на кредит има право да го раскине Договорот за кредит без период на раскинување, со препорачано писмо испратено на адреса на Давателот на кредит, само ако Давателот на кредит не ја исполни својата обврска да прима уплати на рати според амортизациониот план кој е составен дел на Договорот за кредит. Во случај на раскинување, Кредитот заедно со сите провизии и акумулираната Камата до датумот на реалното враќање веднаш доспева за плаќање. Крајниот износ кој треба да го плати Корисникот на кредит како резултат на раскинување од страна на Давателот на кредит од овие Општи услови ќе биде наведен од страна на Давателот на кредит во известувањето за раскинување.
 
ВИША СИЛА
Давателот на кредит нема да биде одговорен пред Корисникот на кредит за секое доцнење или пропуст за извршување на обврските кои се поради виша сила (како што е дефинирано во подолу). “Виша сила” ќе значи секој настан кој не може да се спречи ниту предвиди, настанат по потпишувањето на Договорот за кредит помеѓу Давателот на кредит и Корисникот на кредит и кој доведува до неможност за исполнување на обврските, преземени од Давателот на кредит според Договорот за кредит и / или овие Општи услови, вклучувајќи, но без да се ограничување: законски, административни или владини ограничувања, природни катастрофи, бунтови, востанија, судири или немири, војна, терористички напади, земјотреси или други деструктивни дејства на природни сили, општонародни штрајкови, ембарго. При настанување на Виша сила, Давателот на кредит ќе ги преземе сите разумни активности и мерки, за да ги ограничи евентуалните загуби и штети, и ќе го извести Корисникот на кредит во рок од една недела од денот на завршувањето на вишата сила. Недостатокот на финансиски средства нема да се смета за виша сила, како во однос на Давателот на кредит, така и во однос на Корисникот на кредитот.
 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Доколку некоја одредба или дел од одредбите од овие Општи услови бидат прогласени за неважечки, останатите одредби остануваат во сила, а неважечките одредби ќе бидат заменети со важечки кои се во согласност со иницијалните намери на Страните, најмногу можно. Одредбите во Договорот за кредит може да се изменат и дополнат само со претходна взаемна писмена согласност на двете Страни. Промените на одредбите од овие Општи услови се објавуваат и се достапни Веб страната на Давателот на кредит и во Деловните простории на Давателот на кредит и важат од денот на објавувањето, без да е потребна претходна согласност од Корисникот на кредит. Во случај Корисникот на кредит да не се согласи со изменетите Општи услови, има право, во рок од 10 работни дена, да се откаже од Договорот за кредит, во кој случај поднесува барање за предвремена отплата на Кредитот во согласност со овие Општи услови. Во спротивно, ќе се смета дека Корисникот на кредит ги прифаќа Општите услови и истите стануваат применливи за било кој активен Договор за кредит. Одредбите од македонските закони се применуваат на Договорот за кредит или Договорот со обезбедување и неговите прилози, особено Применливите закони.   Со потпишување Договорот за кредит Корисникот на кредит потврдува дека овие Општи услови ги прочитал и разбрал во целост се согласува со нив. Корисникот на кредит може во секој момент да побара примерок од важечките Општи услови во Деловните простории на Давателот на кредит или да ги најдат на Веб страната на Давателот на кредит.