13 333 Работно време: 24/7 24/7 Viber

Избери износ -- MKD

МКД

Избери рок на отплата -- месец(и)

месец(и)

Каматна стапка % -- %

Провизија % -- %

Месечна рата -- MKD

СВТ% -- %

Пресметката е приближна и само за демонстративни цели. Вистинската понуда може да се разликува од условите прикажани на овој калкулатор. Прикажи амортизационен план

Лични податоци

Единствен матичен број (ЕМБГ)

Име

Презиме

Твој број на мобилен телефон

Електронска пошта* Репрезентативен примерок: За износ на кредит од 30.000 ден. и траење на кредитот од 20 месеци со фиксна год. каматна стапка од 10%, месечната рата изнесува 2.297 мкд. Вкупен износ на камата изнесува 2.698 ден., надоместок за одобрување на кредит 11.122 ден. , вкупно админ. надоместок 2 .100ден, СВТ 68,50%. Вкупен износ за враќање на кредитот 45.920 ден.

ФД ИутеКредит Македонија ДООЕЛ е финансиско друштво кое работи врз основа на Решение издадено од Министерството за финансии на Република Македонија бр.13-4845/5 од 24.07.2017 година и е регистриран администратор на лични податоци од Дирекцијата за заштита на лични податоци. Иуте Кредит Македонија ДООЕЛ Скопје е со регистрирано седиште на ул.1732 бр.4, Ламела А/ДП бр.1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, со ЕМБС 7221290 и ЕДБ 4080017567436, email: info@iutecredit.mk, тел: +3892 3149 999 или контакт центар 13 333.