13 333 Работно време: 24/7

                                       

ИутеКредит Македонија

БАРАЊЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Корисниците на ИутеКредит Mastercard картичката доколку имаат потреба од дополнителни услуги, можат да пополнат формулар со барање за дополнителна услуга.

Превземете го формуларот со опцијата Download во продолжение.


Со формуларот може да поднесете барање за една или повеќе од следните услуги:

  • превремена отплата на кредит
  • копија од документи поврзани со кредит/картичка
  • потврда за сопственост на картичка
  • потврда за затворен кредит
  • замена на кратичка
  • промена на дневен лимит за трансакции на картичка
  • деблокада на картичка
  • оспорување на трансакција направена со картичка

НАПОМЕНА: За реализација на барањето, неопходно е целокупниот износ на надоместок, претходно да се уплати со образец ПП10 на сметката на ИУТЕ Кредит МакедонијаДООЕЛ: 370001200236124 во ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД.

На уплатницата во полето „Повик на број“ потребно е да се напише ЕМБГ на уплатувачот, а во „Цел на дознака“ мора да се наведе бројот на кредит, тоа се 5те или 6 бројчиња кои се запишани на картончето или во СМС пораката која се испраќа при одобрување на кредитот. Бројот на кредит мора да го имаме како би можеле да ја најдеме вашата уплата во системот.