На правната конференција во Охрид, во периодот од 8-10 јуни беа споделени и разменети искуствата, актуелностите и новините во финансиското правото од страна на експерти во својата област: Искра Ивановска Стојановска-самостоен советник во Дирекцијата за теренска супервизија при НБРСМ, Гоце Трајковски – самостоен советник во Дирекцијата за теренска супервизија при НБРСМ, Биљана Доновска Гечева самостоен советник во Дирекцијата за платни системи при НБРСМ.

На панел дискусијата со наслов„Искуства од процесите за усогласување со Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам и Законот за платежни услуги и платни системи и дилеми и предизвици во примената“ помеѓу останатите панелисти, говореше и Татјана Давчев директор за усогласеност и правни работи на ИутеКредит Македонија.

Правната конференција 2023 беше во коорганизација на Здружението на правници на РСМ и македонско консултантско друштво ACT Consultancy services Ltd. Skopje