Општи услови

  • Издаваме ненаменски потрошувачки кредити
  • Нудиме најниска каматна стапка од 0% до 10%
  • Износот на кредит е од 3.000–30.000 денари за нови клиенти и 3.000-100.000 за постоечки клиенти
  • Рок за враќање на кредитот е од 1 до 21 месеци
  • Останатите административни трошоци зависат од износот на кредит и рокот за враќање

Услови за апликација

  • Возраст над 18 години
  • Македонски државјанин
  • Важечка лична карта
  • Трансакциска сметка во било која банка во РМ

Максималниот износ на одобрен кредит зависи од месечните приходи и вкупните обврски по кредити на кредитобарателот. Амортизациониот план се изготвува врз основ на еднакви месечни рати специјално изготвени со цел да се обезбеди одговорно кредитирање и навремено сервисирање на обврските по основ на кредитот.