Може да аплицираат сите државјани на Р. Македонија со возраст над 18 години и со валидна лична карта или пасош и трансакциска сметка.

Онлајн на веб страната на Иуте Кредит Македонија ДООЕЛ Скопје

Лично во нашата канцеларија на ул. Даме Груев бр. 3

Во продажните места со кои Иуте Кредит Македонија ДООЕЛ Скопје има склучено договор за соработка.

Иуте Кредит Македонија ДООЕЛ Скопје нуди потрошувачки кредити во готово или преку трговска мрежа, во износ од 3.000 до 80.000 денари и со рокови на отплата од 1 до 12 месеци.

Во рамки на нашето работно време, секој работен ден од 08:00 - 20:00 и во сабота од 09:00 - 17:00, одговор по апликација за кредит се добива во рок од 30 минути.
За разгледување на барањето за кредит треба да доставите само валидна лична карта или пасош.
Договорот за кредит може да се потпише електронски, согласно Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис, и тоа со внесување на уникатен СМС код директно на веб страната по добиени инструкции на маил. Договорот може да се потпише и директно во канцеларијата на ФД Иуте Кредит на ул. Даме Груев бр.3 во Скопје или кај нашите трговски партнери со кои имаме склучено договор за соработка.
Во моментов, исплатата на одобрениот износ е можна само во работни денови на Банките.
Плаќањето на доспеаните обврски се врши на некоја од следниве сметки:210-0722129003-07 во НЛБ Банка АД Скопје, 300-0000041215-66 во Комерцијална Банка АД Скопје, 200-0032093858-36 во Стопанска Банка АД Скопје или 370-0012002337-96 во Еуростандард Банка. Во уплатницата за цел на дознака треба да се наведе бројот на кредит или ЕМБГ на корисникот на кредит.
Да, можно е одложување на уплатата на ратата. Контактирајте не директно за оваа можност.
Да. Кредитот можете да го вратите во било кој момент. Контактирајте не директно за оваа можност.
Доколку не направите уплата согласно амортизациониот план, ќе ве контактираме да ве потсетиме и тоа преку смс, телефонски повик или преку писмена опомена. Задоцнувањето генерира камати за задоцнето плаќање и останати механизми за присилна наплата. Доколку имате долгорочни финансиски проблеми контактирајте не да најдеме конкретно решение за настаната ситуација. 
Да, Иуте Кредит Македонија нуди и наменски потрошувачки кредити преку своите трговски партнери. Листа на партнери со кои имаме склучено договор може да видите тука.