ShF Iute Kredit Maqedoni ShPKShV është shoqëri financiare e cila punon në bazë të Akt vendimit të Ministrisë së Financave të Republikës së Maqedonisë nr. 13-4845/5 të datës 24.07.2017 dhe është e regjistruar administrator personal i të dhënave personale nga Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Kreditojmë MË SË SHPEJTI dhe MË KOMFORT!

 1. Kreditim me përgjegjësi
  Çdo herë i këshillojmë klientët se pagesa e shumës së saktë në datë të caktuar është veprimi më i mirë dhe më efektiv i kreditorit, që garanton histori kreditimi pozitive dhe mundësi për kredi plotësuese në të ardhmen. Filozofia kryesore e punës së luteCredit është bashkëpunim afatgjatë me klientët tanë, ndërsa për ta realizuar këtë qëllim veprojmë me informata të plota dhe të sinqerta në lidhje me rejtingun tonë kreditor dhe të gjitha shpenzimet të cilat rezultojnë nga marrëveshja për kredinë. Në marrëveshjen specifike për kredi të cilën e nënshkruajmë me klientin tonë. Përpos kushteve të përgjithshme çdo herë shënohen dhe sqarohen të gjitha shpenzimet të cilat rezultojnë nga kredia dhe ndihmojnë gjatë vendimmarrjes.
 2. Kushte të shkëlqyera
  Gjatë aplikimit për kredi, vetë e përcaktoni shumën e kredisë dhe afatin gjatë së cilit duhet ta ktheni dhe e gjithë kjo me kushte të shkëlqyera dhe transparente. Kreditë u dedikohen personave fizik – individ dhe ekonomi familjare. Parulla kryesore është kreditim i shpejtë, komfort dhe me përgjegjësi nëpërmjet sigurimit të ndihmës financiare për numër të madh të klientëve nga të gjitha nivelet e shoqërisë – njerëz që zakonisht nuk mund të shërbehen nga bankat për shkak të dokumentacionit vëllimor, kohëzgjatjes për pritje dhe për shkak të shumës së kredisë, por që kanë nevojë për ndihmë financiare për të kënaqur shprehitë konsumatore, për të stabilizuar buxhetin familjar ose për të filluar biznesin e vet.
 3. Përgjigje në lidhje me aplikimin në afat prej 30 minuta
  Klientët mund të aplikojnë për kredi në cilën do kohë on – line ose duke përdorur platforma për celular ndërsa pagesa për aplikimin e aprovuar kryhet ditën e njëjtë të punës ose eventualisht ditën e ardhshme të punës. Klientëve Ju ofrojmë mundësi të aplikojnë për kredi vetëm duke paraqitur dokumente për identifikim personal. Të gjitha të dhënat plotësuese në lidhje me menaxhimin e rrezikut i sigurojmë dhe i kontrollojmë vetë. Përgjigjja lidhur me kërkesën për kredi fitohet më së voni për 15 minuta, pas aplikimit.

Kushte për përdorimin e ueb faqes

Shoqëria financiare IUTE KREDIT MAKEDONIJA SHPKSHV Shkup është pronare e kësaj ueb faqe dhe mund të kryejë ndryshme në çdo kohë. Me vetë qasjen në këtë ueb faqe përdoruesi pajtohet me të:Drejtat autoriale – Përmbajtje të publikuara në këtë ueb faqe (fotografi, material informativ dhe ngjashëm) si dhe përpunimi grafik i nënshtrohet Ligjit për të Drejta autoriale dhe të drejta të përafërta. Ndalohet riprodhimi, transferimi, modifikimi ose përdorimi për çfarë do lloj qëllimi publik ose tregtar, pa pëlqimin paraprak të Shoqërisë financiare IUTE KREDIT MAKEDONIJA SHPKSHV Shkup.Lidhje me sajte të tjera – Shoqëria financiare IUTE KREDIT MAKEDONIJA SHPKSHV Shkup, nuk mban përgjegjësi për informata të cilat janë pjesë e sajteve të tjera me të cilat ka hiper lidhje.Aspekte juridike – Me legjislacionin në fuqi dhe me dispozitat konkrete të Marrëveshjes, informatat e publikuara në këtë ueb faqe nuk janë dhe nuk mund të interpretohen si ofertë, reklamë ose metodë tjetër tregtare. Shoqëria financiare IUTE KREDIT MAKEDONIJA SHPKSHV Shkup, nuk mban përgjegjësi për dëmet e shkaktuara dhe humbjet e fitimeve nga informata të pa sakta të publikuara në sajtin ose në ndonjë nga sajtet në të cilat ai i dërgon ose për interpretimin jo të saktë të Shoqërisë financiare IUTE KREDIT MAKEDONIJA SHPKSHV Shkup, nuk garanton qasjen e pa penguar dhe të vazhdueshme në këtë sajt dhe e rruan të drejtën e saj të ndërpresë çdo lidhje.

Me qëllim të përmirësohet përjetimi i shfrytëzuesit, në pajisjen tuaj rruhen fajle (dosje) të vogla të a.q. cookies. Me vetë shfrytëzimin Ju pajtoheni për përdorimin e cookies nga faqja jonë të cilat nuk janë për grumbullimin e të dhënave personale, sepse nuk përmbajnë aspak informata për identifikimin e përdoruesit. Të dhënat të cilat grumbullohen janë për qëllime statistikore dhe kanë të bëjnë me përdorimin më të mirë të kësaj ueb faqe. Përdorimi i këtyre cookies ka më shumë dedikime, për reklamë, analizë, hulumtim dhe mbrojtje. Cookies kanë për qëllim të konfirmojnë përdorimin e ueb faqes nga Ju, sigurimin e përmbajtjeve nëpërmjet reklamimit të udhëzuar, sigurimin e përvojës më të mirë, përmirësimin e shërbimeve të ofruara.

Politika e privatësisë

Politika e privatësisë ka për qëllim të sqarojë praktikën e kompanisë në lidhje me të dhënat personale të cilat i siguroni në ueb faqen e SHF IUTE KREDIT MAKEDONIJA SHPKSHV Shkup www.iutecredit.mk, nën domenët e saj,ose, personalisht. Të dhënat personale mund të rruhen dhe përpunohen për qëllime marketingu ose për qëllime statistikore,ose, për përmirësimin e ofertave. Me përdorimin e kësaj ueb faqe, përdoruesit e japin pëlqimin e tyre për përdorimin e këtyre të dhënave nga SHF IUTE KREDIT MAKEDONIJA SHPKSHV. Përdoruesit të cilët i kanë paraqitur të dhënat e tyre kanë të drejtë për qasje drejt të dhënave në lidhje me ta dhe kanë të drejtë për ankesë kundër përpunimit të të dhënave të tyre.

Grumbullimi i informatave

SHF IUTE KREDIT MAKEDONIJA SHPKSHV, përpunon të dhëna të cilat janë dhënë në mënyrë vullnetare nga bartësit e të dhënave. Informatat e dhëna mund të jenë në lidhje me emrin Tuaj, email adresën dhe numrin e telefonit. Ne i grumbullojmë të gjitha llojet e informatave:

 • I regjistrojmë vizitat në ueb faqen, IP adresën, kërkuesin i cili i përdor, në ç’orë është bërë qasja dhe faqet që i keni vizituar
 • Informatat të cilat në mënyrë vullnetare i keni dhënë nëpërmjet onlajn formës, aplikime për kredi
 • Për përvojë cilësore dhe kërkim nga vizitorët, përdorim cookies ose fotografi të vogla të cilat janë transparente të cilat na ndihmojnë ta bartim – transferojmë aktivitetin e përdoruesve në ueb faqe të caktuara
 • Informata të cilat i marrim nga kompani të cilat janë të lidhura me ne ose nga palë të treta siç janë Agjencitë për monitorimin e gjendjes së ngarkimit me borxh, rejting agjenci dhe ngjashëm.
 • Informatat me transaksionet e kryera me ne ( historia e pagesës, gjendja e kredive, dhe informata të tjera të cilat Ju i jepni kur e kontaktoni Sektorin tonë për kujdes ndaj konsumatorit

Përdorimi i informatave

SHF IUTE KREDIT MAKEDONIJA SHPKSHV i përdor të dhënat Tuaja personale për:

 • Procedimin e kërkesës për kredi
 • Verifikimin e identitetit Tuaj dhe historisë kreditore, gjithnjë me qëllim të vazhdohet me kërkesën për kredi
 • Kontroll i historisë Tuaj kreditore dhe Statusit Tuaj të punës
 • Procedimi i pagesave dhe mirëmbajtja e bazës së të dhënave.

Mund të jepni të dhëna personale me qëllim qasje në ueb faqen për përmbajtje të caktuara, të regjistruara në ueb faqe. Kemi të drejtë i përdorim të dhënat Tuaja personale për qëllime promovimi dhe marketing, nëpërmjet telefonit, SMS mesazhit, ose meil adresës, ose në media tjetër për komunikim, për shërbimet dhe produktet të cilat i ofrojmë. Nëse doni ti ndryshoni të dhënat personale të cilat i keni dhënë, Ju lutemi na kontaktoni. Nëse nuk dëshironi të pranoni më mesazhe nga ne, në çdo kohë mund të kërkoni nga ne të mos ju dërgojmë mesazhe në meil adresën, SMS mesazhe ose në media tjetër për komunikim. Sa janë të sigurta informatat

SHF IUTE KREDIT MAKEDONIJA SHPKSHV, përdor SecureSocetsLayer (SSL) protokoll, i cili siguron mbrojtje më të mirë të informatave, dhe i gjeneron të njëjtat.

Ndryshimin e Politikës së privatësisëSHF IUTE KREDIT MAKEDONIJA SHPKSHV, e mban si të drejtë të kryejë ndryshime të kësaj Politike të privatësisë në çdo kohë. Data e ndryshimit do të evidentohet në këtë faqe. Ndryshimet do të hynë në fuqi nga dita e ndryshimit të fundit. Në mënyrë periodike kontrollini Politikën e privatësisë, me qëllim të informoheni më mirë.Mbrojtja e privatësisë së fëmijëve Kjo ueb faqe nuk është për persona të moshë nën 18 vjeç dhe të dhënat e tyre nuk do të grumbullohen. Për çfarë do pyetje në lidhje me Politikën e privatësi dhe përdorimin e të dhënave Tuaja personale, Ju lutemi na kontaktoni nëpërmjet:

– e-postës: info@iutecredit.com

– Telefon: 02 3149 999

Лични податоци Шифра на контролор: 2166

 

Општи услови