Kushte të përgjithshme

  • Japim kredi konsumatore pa dedikim
  • Ofrojmë normë interesi të ulët prej 0% deri në 10%
  • Shuma e kredisë është prej 3.000 – 30.000 denarë për klientë të rinj dhe 3.000 – 70.000 denarë për klientët ekzistues
  • Afati i kthimit të kredisë është 1 deri në 12 muaj
  • Shpenzimet të tjera administrative varen nga shuma e kredisë dhe afati i kthimit

 

Kushtet për aplikim

  • Mosha, mbi 18 vjeç
  • Shtetas maqedonas
  • Letërnjoftim i vlefshëm
  • Llogari transakcionale në cilën do bankë të RM-së

 

Shuma maksimale e kredisë së aprovuar, varet nga të ardhurat mujore dhe detyrimet e përgjithshme për kredi të, kërkuesit të kredisë. Plani amortizues përpilohet në bazë të kësteve të barabarta mujore, të përpiluara në mënyrë speciale me qëllim të sigurojë kreditim me përgjegjësi dhe shlyerjen e detyrimeve në kohë, në bazë të kredisë.