Mund të aplikojnë të gjithë shtetasit e R.së Maqedonisë, të moshë mbi 18 vjeç dhe me letërnjoftim të vlefshëm ose pasaportë dhe llogari transakcionale.
On lajn në ueb faqen e Iute Kredit Makedonija SHPKSHV Shkup Personalisht në zyrën tonë në rr. Dame Gruev nr. 3 Në dyqanet e shitjes me të cilat Iute Kredit Makedonija SHPKSHV Shkup ka lidhur marrëveshje për bashkëpunim.
Iute Kredit Makedonija SHPKSHV Shkup ofron kredi konsumatore me para të gatshme ose nëpërmjet rrjetit tregtar në shumë prej 3.000 deri në  80.000 denarë me afat pagese prej 1 deri në 12 muaj.
Në suazat e orarit tonë të punës, çdo ditë pune prej orës 08:00 - 20:00 dhe të shtunën 09:00 - 17:00, përgjigjja në lidhje me aplikimin për kredi merret në afat prej 30 minuta.
Për shqyrtimin e këkresës për kredi duhet të dorëzoni vetëm letërnjoftim ose pasaportë valide.
Marrëveshja për kredi mund të nënshkruhet në mënyrë elektronike, në pajtim me Ligjin për të dhëna në formë elektronike dhe me nënshkrim elektronik, me vendosjen e SMS kodit unik drejtpërdrejtë në ueb faqe  sipas instruksioneve që do tu jepen me meil adresë.  Marrëveshjen mund ta nënshkruani edhe direkt në qyrën e SHF Iute Kredit në rr. Dame Gruev nr. 3 në Shkup ose te partnerët tanë tregtar me të cilët kemi lidhur marrëveshje për bashkëpunim.
Për momentin pagesa e shumës së aprovuar mundësohet vetëm në ditët e punës kur punojnë Bankat.
Pagesa e mjeteve të faturuara kryhet në këto llogari:210-0722129003-07 në NLO Banka SHA Shkup, 300-000004121-56 në Komercialna Banka SHA Shkup ose në 200-0032093858-36 Stopanska Banka SHA Shkup. Në fletëpagesën si qëllim pagese duhet të shënohet numri i kredisë ose NVAP i shfrytëzuesit të kredisë.
Po, mund të bëhet prolongimi i pagesës së këstit.Na kontaktoni drejtpërdrejt për këtë mundësi.
Po. Kredinë mund ta kthnei në çdo moment. Na kontaktoni drejtpërdrejtë për këtë mundësi.
Nëse bëni pagesën në pajtim me planin për amortizim do Tu kontaktojmë Tu përkujtojmë, me sms mesazh, me telefon ose me shkrim. Vonesa gjeneron kamat vonesë për mos pagesë de mekanizma të tjera për pagesë të detyruar.  Nëse keni probleme financiare afatgjata na kontaktoni të gjejmë zgjidhje konkrete për situatën e shkaktuar.
Po, Iute Kredit Makedonija ofron edhe kredi konsumatore me dedikim nëpërmjet partnerëve tregtar. Lista e partnerëve me të cilët kemi lidhur marrëveshje mund të shihet këtu.