13 333 Работно време: 24/7 24/7 Viber

Skopje

Иуте Сафe АД Скопје, Друштво во формирање, има потреба од:

Осигурителен брокер (2 позиции)

Главни одговорности:

 • Одговорен за изнаоѓање нови клиенти, промоција и продажба на осигурителни производи
 • Постигнување на поставените развојни планови преку придобивање нови клиенти
 • Да развива и одржува добри деловни врски со нови и постоечки клиенти, проценува потреби, организира и присуствува на состаноци
 • Следење на пазарните трендови и континуирано надградување на знаењето за осигурителни производи и политики
 • Целосно разбирање на одредбите и условите на одделните осигурителни производи и јасно комуницирање на оваа информација кон клиентите
 • Поддршка на потенцијални клиенти при пополнување на формулари, комуникација со осигурителната компанија и изнаоѓање на најдобрите осигурителни планови, преговарање за склучување на договори
 • Управување со годишниот осигурителен циклус, вклучувајќи обновување на полисите, дополнувања и усогласувања во текот на осигурувањето, активно следење на потребите за осигурување на клиентите
 • Организирано водење на податоци за издадените полиси и подготовка на интерни и регулаторни извештаи

Вештини, способности, квалификации:

 • Универзитетска диплома од релевантна област
 • Положен стручен испит за осигурителен брокер
 • Докажано искуство како осигурителен брокер
 • Темелно познавање на осигурителниот пазар
 • Одлични комуникациски, преговарачки и презентациски способности
 • Прецизност и посветеност
 • Личен интегритет, како и способност за носење одлуки во согласност со секојдневните обврски
 • Способност за работа во тим

Што нудиме:

 • Атрактивна плата и бонуси
 • Позитивна, динамична и мотивирачка работна атмосфера
 • Можност за стручни и едукативни обуки
 • Настани поврзани со поттикнување на тимски дух

Зошто да работите во Иуте Сафе АД Скопје:

 • Поседуваме пријатни и убави канцеларии
 • Интересни, предизвикувачки работни задачи секојдневно
 • Можете да придонесете и да дадете свој печат
 • Едноставна организациска структура
 • Редовни интересни активности, бенефиции

Заинтересирани?

Доколку сте пријателски насочен, независен и професионален тимски играч, одлично ќе се вклопите во нашиот тим! Испратете ја Вашата биографија на jobs@iutecredit.mk, со назнака Осигурителен брокер не подоцна од 30.11.2023 година.

Со Вашата апликција давате согласност за проследување на Вашите лични податоци вклучени во документите кои ги праќате, за потребите на моменталните и идните регрутациски процеси спроведени од Друштвото, а во согласност со важечките закони од оваа област. Сите апликации се земаат во предвид со високо ниво на доверливост. Само кандидатите избрани во потесен круг ќе бидат контактирани.