13 333 Работно време: 24/7 24/7 Viber

Skopje

IuteCredit Macedonia е дел од мултинационалната бизнис корпорација – Iute GroupAS која што е избрана за една од најбрзорастечките компании во Европа. Македонските канцеларии се отворени од 2017 година и оттогаш растеме многу брзо за овој краток период. Создаваме извонредно клиентско искуство преку нашите извонредни луѓе. Како една од најбрзите и најудобните финасиски компании со кредитни производи кои клиентите ги претпочитаат, бараме амбициозен.

Главни одговорности: 

 • Одговорен за давање процесни и правни совети поврзани со процесите на Иуте Кредит Македонија.
 • Одговорен за воспоставување деловна соработка со адвокати, правни советници, нотари, во врска со деловните процеси
 • Одговорен за подготовка на сите компаниски и правни документи, барања и формулари поврзани со кредитно портфолио, работни односи, заштита на лични податоци, интелектуална сопственост, договори со партнери, надворешни соработници, добавувачи, итн.
 • Формализирање на веќе постоечки процеси, модификација, како и утврдување на нови процеси и следење на процедурите за добро корпоративно управување, во соработка со останати сектори.
 • Опишување и воспоставување на процеси за различни функции вклучувајќи, но неограничувајќи се на: корпоративни, финансиски, интелектуална сопственост и др.
 • Активна вклученост во подготовката и изготвувањето на различни акти, процедури, правни поднесоци и правни мислења
 • Следење на спорови и постапки во кои Иуте Кредит Македонија е страна, а во соработка надворешни адвокати и релеватни институции
 • Работи на истражување и имплементација на правилата, законските акти итн, што може да влијаат на процесите на Иуте Кредит Македонија
 • Го советува топ менаџментот на начин што ќе се минимизира правниот ризик
 • Работи во согласност со законите и прописите, придржувајќи се до упатствата од Иуте Кредит Македонија и на групациско ниво
 • Одржува и спроведува највисоко ниво на доверливост и деловна комуникација
 • Остварување на мисијата и визијата на Компанијата, одговорно почитување и правилно применување на сите политики и процедури на Иуте Кредит Македонија и Иуте Груп

Вештини и способности: 

 • Минимум 5 години работно искуство, од кои најмалку 1 година во банкарски сектор или финансиска институција
 • Тимски играч
 • Организираност и фокусираност на детали
 • Познавање на локалното законодавство во однос на активностите на Иуте Кредит
 • Одлични вештини за анализа, истражување и изготвување на акти
 • Добро разбирање на понудените услуги, производи и процеси на финансиската индустрија и поврзаните области на ризик, особено на финансиските и регулаторните
 • Силни интерперсонални вештини, интегритет, етичко однесување, аналитички и истражувачки вештини, вештини за изготвување извештаи, критичко размислување
 • Напредни комуникациски вештини, способност за извршување на повеќе задачи во динамично опкружување
 • Способнсот за самостојна и тимска работа
 • Способност за идентификување на можни ризици и способност за мирно решавање на стресни ситуации на професионален начин
 • Познавање на англиски јазик
 • Одлично познавање на пакетот– Microsoft Оffice

Зошто да работите во IuteCredit Macedonia: 

 • Поседуваме пријатни и убави канцеларии 
 • Работиме на интересни, предизвикувачки работни задачи секојдневно 
 • Нашата динамична работна култура значи дека мислењето на секој вработен е важно. Можете да придонесете и да дадете свој печат 
 • Брзиот развој подразбира дека има многу можности за развој 
 • Едноставна организациска структура 
 • Правилен избор доколку сакате да бидете дел од мултикултурен, разнолик тим 
 • Редовни интересни активности, натпреварувања и бенифиции за вработените 

Компанијата нуди: 

 • Атрактивна плата и бонуси 
 • Позитивна, динамична и мотивирачка работна атмосфера 
 • Можност за стручни и едукативни обуки 
 • Настани поврзани со поттикнување на тимски дух 

Рок за апликација: 10.07.2023

Испратете го Вашето CV на jobs@iutecredit.mk

Со назнака: Правен офицер