13 333 Работно време: 24/7 Viber

Skopje

Institucioni Financiar Iute Kredit Maqedoni më e shpejta dhe më komfor (www.iutecredit.mk),e cila ofron kredit prej 3.000 deri 150.000 denarë si dhe kredi të dedikuara deri 120.000 denarë,për ekspoziturën në Shkup punëson :

Këshilltar për klient

Detyrimet dhe përgjegjësit kryesore

-Shitje dhe promocion të produkteve dhe shërbimeve të Kompanisë të dedikuara për persona fizikë,për të mbajtur portfolion kreditore aktive të kompanisë.

-Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e një përvoje të jashtëzakonshme të klientëve në çdo kontakt me ata.

-Shitje e drejtë dhe e kryqëzuar e shërbimeve financiare kreditore nga kërkesat e pranuara të kredive në ekspoziturë,web,nga partnerët tanë,telefon ose në teren nëse është e nevojshme.

-Përpunim të analizave të tregut dhe pregaditje e dokumentacionit dhe përpunim të raportit kreditor.

-Pranim,revizion,administratë dhe kontrollë të kërkesave kreditore nga klientët duke konfirmuar aftësinë kreditore dhe kategorinë e rrezikut të aplikantit.

-Përmirësimin e kërkesave për kredi dhe dokumentacionit duke e informuar aplikantin për kërkesat shtesë.

-Refuzim i kërkesave për kredi me arsyetim të mangësive të aplikantit,si dhe kushtet për të aplikuar përsëri që të aprovohet me sukses.

-Aprovim të kredive ose kërkesave me zgjidhje të përshtatshme  në një nivel më të lartë nëse konsiderojmë se është e nevojshme.

-Lidhje e marrëveshjes për kredi me shpjegim të kontratave,mënyrën dhe afatet e kthimit të këstit,mundësinë për të shty afatin e këstit ose pagesat e parakohshme,marrje të nënshkrimeve ose notarizime.

-Të ju ndihmojmë klientëve me përgjigje në pyetjet e tyre.

-Kryerje të shitjeve shtesë të produkteve në përputhje me portfolion e produkteve dhe rregullave.

-Të kontaktohen klientët për t’i informuar për obligimet për pagesë të këstit,interesit,refinansimet e mundëshme,shtyerje të afatit të këstit etj.

-Përgjigje të pyetjeve të klientëve në mail,mediume sociale,dhe aplikacione për mesazhe (Viber etj.)

-Mbajtja e besimit të klientëve duke ruajtur informacionet për kredi si konfidenciale.

-Ballafaqimi me konflikt me qëndrim pozitiv,qëllimi përfundimtar të gjejmë zgjidhje të kënaqshme për të gjitha palët.

-Arritja e misionit dhe vizionit të Kompanisë,me përgjegjësi të zbatohen gjitha politikat dhe rregullat e IuteCredit Maqedoni dhe IuteCredit Europe.

-Kryerja e gjitha detyrave tjera të dhëna nga ana e punëdhënësit.

Kualifikimi i duhur për këtë pozicion:

Shkollimi:Niveli Univerzitar

Përvoja: 3 vjet përvojë pune në lëmi të njejtë apo të ngjajshme

Aftësitë e kërkuara:

-Punë në ekipë

-I organizuar dhe i fokusuar në detaje

-Shkathtësi të shkëlqyera komunikimi (direkte,verbale dhe të shkruara),bindës edhe me aftësi negociuse për të siguruar kënaqësinë te klientët

-Aftësi për komunikim të qartë,të argumentuara dhe me respekt te të gjithë klientët të kënaqur apo të pakënaqur

-Orientues drejt klientëve (forcon besnikërinë e klientit dhe interakcionin e tyre)

-Aftësi për menaxhim të stresit për t’u marrë në të njejtën kohë me disa njerëz në një vend të njejtë

-Aftësi për të zgjedhë konflikt me klient problematik drejtpërdrejt,nëpërmjet telefonit ose në komunikim të shkruar

-Aftësi të shkëlqyera për ndëgjim aktiv që të sigurohet se janë kuptuar nevojat e klientit

-Aftësi për vlersim të rrezikut

-Aftësi  të jep prioritet dhe të menaxhojë me më tepër përgjegjësi

-Mësim të shpejtë dhe lehtë

-Miqësor,i përgjegjshëm,me aftësi për të kryer disa detyra në të njejtën kohë

-Njohje të shkëlqyer të gjuhës maqedone,shqipe dhe angleze

Dërgoni biografi personale me përvojë pune dhe aftësi në jobs@iutecredit.mk, deri më 20.03.2021. biografia të jetë në gjuhën angleze që të mund të merret paraysh.

Aplikacioni juaj do të trajtohet me konfidencialitet të lartë.Do të kontaktohen vetëm aplikantët e përzgjedhur.